Voor ouders Ouderparticipatie

Partnerschap ouders-school

Partnerschap ouders-school

We hechten heel veel waarde aan de contacten met ouders. Ouders worden betrokken bij het ontwikkelingsperspectief van hun kind. Ouders en schoolmedewerkers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingen.
Belangrijk is dat de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar afgestemd zijn en dat ouders en schoolmedewerkers in hun handelen zoveel mogelijk op een lijn zitten.

Communicatie met ouders

Oudercontacten vinden onder andere plaats via huisbezoek (bij de nieuwe leerlingen), algemene ouderavonden en verschillende informatieavonden. Om de ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind maken de stamgroepleraren twee keer per schooljaar een schoolrapport (in januari/februari en dicht bij het einde van het schooljaar). 
De ouders worden uitgenodigd om het schoolrapport te bespreken met de leraar in een zogenaamd ‘oudergesprek’. Tijdens dit gesprek wordt ook toegelicht wat er bij de Groepsgewijze LeerlingBespreking (GLB) aan de orde is geweest. De ouders die dit wensen kunnen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de rapportbespreking, voor aanvullende informatie een gesprek aanvragen met de logopedist, de psycholoog, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker of de directeur.

Overige informatie ontvangen ouders via het ouderportaal Isy, waarmee zij op de hoogte blijven van schoolactualiteiten. Waar mogelijk worden ouders ook betrokken bij vieringen en buitenschoolse activiteiten.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.
De school en het schoolbestuur hebben daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaan. Meer informatie vindt u hier.

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details