Onderwijs Resultaten

Resultaten

Resultaten

De resultaten van het onderwijs zijn voor ons als school belangrijk. We willen er zicht op houden of onze leerlingen zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen. We houden rekening met de eigenheid, maar streven natuurlijk naar een zo hoog mogelijk leerrendement. Onze opbrengsten vanuit het geboden onderwijs worden na toetsperiodes geanalyseerd. Dit gebeurt op individueel- en op groepsniveau. We kijken dan of we onze doelen behaald hebben en of er nog aanvullende acties nodig zijn. Het is belangrijk om op gezette tijden ook te kijken of het handelen in de klas nog beter kan worden, door er bepaalde aanpakken of materialen aan toe te voegen. De intern begeleiders, orthopedagoge en logopediste spelen in dit proces ook een belangrijke rol.

Tegelijkertijd is het nodig om de resultaten voor de langere termijn, op schooniveau, te bekijken. Sinds schooljaar 2020-2021 is ook voor SBO scholen een centrale eindtoets verplicht. De resultaten uit deze eindtoets (Route 8) worden meegenomen bij het evalueren van schooldoelen. Op basis van een nadere analyse kan de conlusie zijn dat wij aanpassingen moeten doen in ons aanbod. Indien nodig gaat dit middels nascholing, verdieping van de inzet van methodes of een keuze voor een andere methodiek, andere manieren van organiseren, etc.

Wij werken als school met een jaarplanning. Deze is weer uitgewerkt in een inhoudelijke planning. Die planning verheldert welk onderdeel op welk moment besproken, ingezet en geëvalueerd wordt. We monitoren het proces o.a. via groepsbezoeken en groepsgerichte leerlingbesprekingen. Hierbij wordt via vaste formats gewerkt.

Voor actuele overzichten en data m.b.t. de resultaten van onze school verwijzen we naar “scholen op de kaart”. Klik hiervoor op onderstaande link.

Scholen op de Kaart Site van onze school

Op deze site is ook andere informatie over onze school vindbaar.

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details