Passend onderwijs

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg


Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs.
Thuisnabij en zo inclusief
mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht.Het samenwerkingsverband organiseert een
dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die
scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van
de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:
• Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
• Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
• Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
• Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
• Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs.

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met
behulp van netwerkpartners.
Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het
samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Gemeentelijke ondersteuning
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie
van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit
aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en
persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.

Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met
ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.
Knooppunt
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt
een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts,
schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan
op maat en naar behoefte.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van
voorkeur.

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.
Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt
doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven.
Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.
De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school.
Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De
school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste
aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning
kan bieden die het kind nodig heeft.
De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze
periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het
schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een
school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de
mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart
via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor
hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen – in overleg met de ouders –
voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het
samenwerkingsverband.

Informatie samenwerkingsverbanden
Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres: Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur: Tiny Meijers-Troquet
Telefoon: 085 – 488 12 80
E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres: Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 – 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl

Samenwerkingsverband Parkstad
Adres: Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 – 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details